ІБД

Jun. 12th, 2017 07:12 pm
risha_cq: (Default)
[personal profile] risha_cq
-Що поєднує Бандеру та Шухевича?
- Московський міст
(с) з інтернетів

"пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную
и на Тенистой улице я постою в тени"
(с) Юрий Антонов

 Як мене дратує ця "імітація бурхливої діяльності" наших можновладців щодо перейменування вулиць! Ви не уявляєте. 
Бідні ці шухевичи та бандери крутяться у трунах. Тасують, як колоду карт, відомі прізвища замість простих та приємних для вуха назв, які НЕ викликатимуть попоболів прихильників різних політичних сил та тлумачів історії,  не викликатимуть різніх шкандалів навколо.
На кшталт, проспект Лісовий та проспект Квітковий. Проспекти Лівобережний та Правобережний. Проспект Північний та проспект Південний. Проспект (ваші варіанти?)
Яка, блеать, різниця людям? Вірно, жодної. От мені так точно (і, значить, і якійсь кількості громадян, яка думає так само).

Зауважте, цим марнотратством часу та сил можна було б займатися лише тоді, коли вирішені, хоча б, всі комунальні проблеми міста. Київ сидить без гарячої води, а ім Шухевича подавай.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

October 2017

S M T W T F S
1 2345 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 18th, 2017 11:17 am
Powered by Dreamwidth Studios